Mandátní smlouva pro registraci domény .SK - elektronická forma


Smluvní strany se dohodnou na následujícím:

1. ACTIVE 24 se zavazuje, že pro Zákazníka zajistí registraci doménového jména na Slovensku a následující údržbu této Domény a právo na její užívání Zákazníkem, po dobu platnosti této smlouvy. Vzhledem k tomu, že na Slovensku stávající pravidla pro registraci doménových jmen .SK neumožňují, aby držitelem registrace doménového jména byl jiný než slovenský subjekt, ACTIVE 24 zajistí registraci a údržbu Domény přes slovenský subjekt (GLOB-0079) vedený na organizační složku ACTIVE 24.
2. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které jsou kladeny na držitele domény Pravidly na poskytování jmenného prostoru v internetové doméně SK: hradit předepsané registrační a udržovací poplatky, užívat doménu pro vlastní obchodní, propagační anebo jiné účely v souladu se zákony Slovenské republiky a postarat se o to, aby na doméně nebyly uveřejňované informace, které mohou poškodit jiné osoby, nebo porušují právní pořádek Slovenské republiky.
3. Zákazník si přeje registrovat Doménu v souladu s údaji vyplněnými v registračním formuláři na serveru http://domeny.cz.
4. Zákazník nebo jiný, zákazníkem pověřený subjekt, v objednávce uvedený jako PLÁTCE, se zavazuje zaplatit ACTIVE 24 za registraci Domény registrační poplatek dle aktuálně platného ceníku. Cena je splatná na základě doručené zálohové faktury vystavené ACTIVE 24 do 10ti pracovních dnů.
5. ACTIVE 24 se zavazuje plnit tuto smlouvu s náležitou péčí. ACTIVE 24 odpovídá za škody způsobené Zákazníkovi tím, že doména není způsobilá na užívání z důvodu neplnění povinností ACTIVE 24, jako zaregistrovaného držitele domény ve vztahu k SK-NICu, národnímu poskytovateli jmenného prostoru v internetové doméně SK. Této odpovědnosti se ACTIVE 24 zbaví, v případě, že prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat nezpůsobilost provozu a užívání domény při zachování odborné péče od jejího převzetí do užívání Zákazníkem.
6. Celková případná náhrada vzniklé škody v souvislosti s touto smlouvou je omezena pro obě smluvní strany částkou, zaplacenou Zákazníkem firmě ACTIVE 24 za služby poskytnuté podle této smlouvy v kalendářním roce, v němž by případný nárok na náhradu škody vznikl.
7. Strany se zavazují dodržovat důvěrný charakter této smlouvy a veškerých souvisejících neveřejných informací.
8. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá strana má právo tuto smlouvu vypovědět v okamžiku výročí (úhrady udržovacích poplatků) Domény. V případě nedodržení některé z povinností dle článku 2. této Smlouvy, je ACTIVE 24 oprávněn jednostranně vypovědět tuto smlouvu a volně nakládat s předmětnou doménou. Výpovědní lhůta je v tomto případ deset dní od doručení výpovědi ze strany ACTIVE 24. Během výpovědní lhůty započne k datu doručení písemné (dopis, fax, email) výpovědi druhé straně.
9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům. Jejich vůle vyjádřená touto smlouvou je určitá, svobodná a vážná, nejednají pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek a jejich smluvní volnost nebyla omezená.
10. Tato smlouva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Za ACTIVE 24
Petr Šmída
jednatel